header

ISANG KAUTUSAN NA NAGGAGAWAD AT NAGBIBIGAY NG KALUWAGAN (TAX AMNESTY) SA LAHAT NG MGA MAMAMAYAN SA KANILANG MGA BUWIS SA ARI-ARIANG DI-NATITINAG (REAL PROPERTY TAX) SA PAMAMAGITAN NG PAG-ALIS O PAGBAWAS NG INTERES O PENALTY

Author:
Code: ORD. NO. 62-2018
Date Approved: October 19, 2018
ISANG KAUTUSAN NA NAGGAGAWAD AT NAGBIBIGAY NG KALUWAGAN (TAX AMNESTY) SA LAHAT NG MGA MAMAMAYAN SA KANILANG MGA BUWIS SA ARI-ARIANG DI-NATITINAG (REAL PROPERTY TAX) SA PAMAMAGITAN NG PAG-ALIS O PAGBAWAS NG INTERES O PENALTY