header

    Mensahe ng Punong Lalawigan


gov

Buong pusong pagbati at maligayang pagdating sa Website ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan!

Tungo sa layuning bumuo ng matiwasay, mapayapa, at malayang sambayanan, lubos nating pinapahalagahan ang pagkakaisa at pagtutulungan sa ating Lalawigan ng Bulacan.

Masigasig nating ipinapapatupad ang demokratikong sistema ng pamamahala kung saan pinagkikinggan ang tinig at damdamin ng mga mamamayan sa pamamagitan ng ating Sangguniang Panlalawigan na kumakatawan sa mga distrito at iba't ibang sektor sa ating pamayanan, sa pamumuno ng ating mahusay at iginagalang na Pangalawang Punong Lalawigan, at katuwang sa paglilingkod, Igg. Wilhelmino M. Sy-Alvarado.

Ang website na ito ay nagsisilibing talaan, reperensya at gabay hinggil sa mga Panlalawigang Kautusan at Kapasiyahang pinagtitibay ng Sangguniang Panlalawigan.

Hangad nating mabigyan ng sapat na impormasyon at kaalaman ang mga Bulakenyo hinggil sa mga ordinansa at resolusyong makaapekto sa mga karapatan at kapakanan ng bawat isa.

Layunin nating mahikayat ang wastong pagtalima at aktibong pakikibahagi ng mga mamamayan tungo sa pag-unlad at pagbabago sa ating Dakilang Lalawigan ng Bulacan.

Maraming salamat sa inyong pagbisita at nawa ay matulungan kayo ng website na ito sa inyong layunin!


DANIEL R. FERNANDO
Punong Lalawigan

 

    Message of the Vice-Governor


vicegov

Pax vobiscum!

Maligayang pagdating sa bagong pahinarya (website) ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Lubos pong ikinalulugod ng inyong lingkod, sampu ng mga pinagpipitaganang Kagawad at mga kawani ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan na kayo ay mapaglingkuran sa pamamagitan ng angkop na impormasyong nakatala sa pahinaryang ito upang magsilbing gabay at reperensiya.

Ang pagpapatibay ng Batas Republika (Republic Act) Bilang 7160 na tinaguriang Local Government Code of 1991 ay maituturing na isang mahalagang kaganapang hindi lamang kumilala sa awtonomiya ng mga lokal na pamahalaan, bagkus ay nagbigay kapangyarihan rin na pangasiwaan ang kanilang mga nasasakupan, kabilang ang pagpapatibay ng mga kautusang naangkop para sa kapayapaan, katiwasayan at kaunlaran ng lokalidad. Lubos pong naniniwala ang inyong abang lingkod sa pamamagitan nito, ay tuwiran nating tatamasahin ang mga pagpapala ng demokrasya na magbubuklod sa atin bilang isang sambayanang pinanday ng kasaysayan at nakipagtipan sa isang magandang kapalaran

Makakaasa po kayong, sa pamamagitan ng pahinaryang ito, ay tuwiran naming maipapaabot sa lahat ng mga Bulakenyo, saan mang sulok ng lalawigan, ng bansa, at maging ng buong daigdig, ang mga angkop na impormasyong may kinalaman sa mga kautusan at kapasiyahang sinuri, tinalakay, dininig at pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan habang isinasaalang-alang ang aming sinumpaang tungkuling itaguyod ang pangkalahatang kabutihan ng lalawigan.

Taimtim po naming hinahangad na kayo ay aming napaglingkuran ng mahusay at patuloy po kayong makakaasa na mananatiling tapat ang inyong Sangguniang Panlalawigan sa aming mga sinumpuang tungkulin na magsilbing tinig ng mga karaniwang mamamayan, sa pagtataguyod ng inyong mga karapatan, kapakanan at pangkalahatang kabutihan sa diwa at saliw ng sagradong prinsipyong Salus Populi Est Suprema Lex.

Maraming Salamat po.


WILHELMINO M. SY-ALVARADO
Pangalawang Punong Lalawigan